ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A HTTPS://DOBALEGAL.HU HONLAP ÜZEMELTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

A Doba Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a https://dobalegal.hu (a továbbiakban: Honlap) oldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységével kapcsolatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján.

I. ADATKEZELŐ

Az adatkezelő neve:     Doba Ügyvédi Iroda

Székhelye:                    5000 Szolnok, Vízmű u. 1.  III. em. 14.

Nyilvántartja:               Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

Telefonszáma:              +36-56-516-345

E-mail címe:                 doba.zsolt@vcsm.hu

Weboldal:                     https://dobalegal.hu

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Honlapon az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról az érintett személyek információkat szerezhetnek a személyes adataik közlése nélkül.

A Honlap tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak, csupán általános jellegű tájékoztatást tartalmaz. Az Adatkezelő teljes mértékben kizárja felelősségét a Honlap használatából vagy a megjelent információkra való hagyatkozásból eredő esetleges kárért.

Az érintett személy a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az adatkezelési tájékoztató módosítását az Adatkezelő a Honlapon teszi közzé.

III. ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA, KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő valamennyi nyilvános elérhetőségén vagy a Honlap „Kapcsolat” menüpontjának segítségével az érintett személy felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a vele történő kapcsolatfelvétel céljából önként adja meg személyes adatait az Adatkezelő részére, az érintett dönt az általa megadott személyes adatok kezeléséről.

A Honlap „Kapcsolat” menüpontjának használatával az érintett személy kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban leírt célból kezelje.

A kezelt személyes adatok körébe tartozik az érintett személy neve, e-mail címe, telefonszáma, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adata, valamint az általa előadott ügy leírása.

Amennyiben megbízási szerződés jön létre, akkor az adatkezelés időtartama a megbízási szerződés fennállásának időtartamáig tart.

Amennyiben megbízási szerződés nem jön létre, akkor az adatkezelés időtartama az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig tart.

IV. COOKIE-K HASZNÁLATA

A Honlap a Google Analytics segítségével nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a Honlapnak. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető.

A Google Analytics rendszerről bővebben az alábbi weboldalon tájékozódhat: http://google.com/analytics.

A sütik az érintett személy által használt böngészőben tilthatók le.

Az Adatkezelő által használt sütik segítségével rögzítésre kerülhet pl. IP-cím, a böngésző típusa, nyelve, a belépés dátuma és ideje, a meglátogatott aloldal és az azokon eltöltött idő, stb. Az ilyen módon automatikusan generált adatokat Adatkezelő kizárólag a Honlap biztonságának növelésére és a Honlap fejlesztésére használja fel.

Az így gyűjtött adatok a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők és önmagukban ezek alapján a Honlap látogatóit egyedileg nem lehet azonosítani. Egyedi azonosításra csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az érintettek önként adják meg az ehhez szükséges adataikat a Honlapon keresztül.

V. ADATFELDOLGOZÓ

Adatkezelő a Honlap üzemeltetése során tárhelyszolgáltatás céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Neve:              Inclust Systems Kft.

Székhelye:      1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

E-mail-címe:  support@inclust.com

VI. ÉRINTETT SZEMÉLYEKET MEGILLETŐ JOGOK

VI.1. Hozzáféréshez való jog: az érintett személy tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeli, kinek adja át, honnan származnak az Adatkezelő által kezelt adatai.

VI.2. Helyesbítéshez való jog: ha az érintett személy adatai változnak, vagy rosszul kerültek rögzítésre, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.

VI.3. Törléshez való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett személy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt adatait az Adatkezelő törölje.

VI.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett személy kérheti, hogy az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.

VI.5. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett személy adathordozási kérelem előterjesztésével kérheti, hogy az Adatkezelő által rögzített adatait az Adatkezelő adja ki részére, vagy az érintett személy által meghatározott adatkezelőnek.

VI.6. Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett személy bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

Ha az érintett személynek kérdése, panasza van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Adatkezelőhöz fordulhat az 1. pontban foglalt elérhetőségeken.

Az érintett személy jogorvoslatért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (székhely: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 061/391-1400, Fax: 061/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu)

Az érintett személy jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A peres eljárást az érintett személy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.